Училишен весник

Училишен весник "Виножито" бр.1 Виножито бр.1

Училишен весник "Виножито" бр.2 Виножито бр.2

Училишен весник "Виножито" бр.4 Виножито бр.4

Распоред на часови учебна 2022/23 година

Распоред на часови за I, II, III, IV и V одделение-централно училиште Распоред-Миравци

Распоред на часови-подрачно училиште во Давидово Распоред-Давидово

Распоред на часови-подрачно училиште во Смоквица Распоред-Смоквица

Распоред на часови учебна 2021/22 година

Распоред на додатна и дополнителна настава за месец февруари, март Распоред на додатна и дополнителна настава за месец февруари, март

Распоред на часови за I, II, III, IV и V одделение-централно училиште Распоред-Миравци

Распоред на часови-подрачно училиште во Давидово Распоред-Давидово

Распоред на часови-подрачно училиште во Милетково Распоред-Милетково

Распоред на часови-подрачно училиште во Смоквица Распоред-Смоквица

Распоред на часови учебна 2020/21 година

Распоред на часови зa VI-IX одделениe Распоред VI-IX

Распоред на часови за I, II и III одделение-централно училиште Распоред-Миравци

Распоред на часови за I и II одделение-подрачно училиште во Давидово Распоред-Давидово

Распоред на часови за I, II и III одделение-подрачно училиште во Милетково Распоред-Милетково

Распоред на часови за II и III одделение-подрачно училиште во Смоквица Распоред-Смоквица

Поважни документи

Годишна програма за работа на училиштето, 2022-23 г. (прегледај) Годишна програма за работа на училиштето, 2022-23 г.

Годишен извештај за учебна 2021-22 година (прегледај) Годишен извештај за учебна 2021-22 година

Полугодишен извештај за работа на училиштето, 2021-22 г. (прегледај) Полугодишен извештај за работа на училиштето , 2020-21 г.

Годишна програма за работа на училиштето, 2021-22 г. (прегледај) Годишна програма за работа на училиштето, 2021-22 г.

Годишен извештај за учебна 2020-21 година (прегледај) Годишен извештај за учебна 2020-21 година

Завршни сметки за 2020 година (прегледај) Завршни сметки за 2020 година

Прирачник за оператори со храна (прегледај) Прирачник за оператори со храна

Годишна програма за работа на училиштето, 2020-21 г. (прегледај) Годишна програма за работа на училиштето, 2020-21 г.

Годишен извештај за работа на училиштето, 2019-20 г. (прегледај) Годишен извештај за работа на училиштето , 2019-20 г.

Развојна програма на училиштето 2019-2023 година (прегледај) Развојна програма на училиштето 2019-2023 година

Годишен план за јавни набавки 2020 година (прегледај) Годишен план за јавни набавки 2020 година

Завршни сметки за 2019 година (прегледај) Завршни сметки за 2019 година

Полугодишен извештај за работа на училиштето, 2019-20 г. (прегледај) Полугодишен извештај за работа на училиштето , 2019-20 г.

Информатор за ученици и родители 2019/20 год. (прегледај) Информатор

Годишна програма за работа на училиштето, 2019-20 г. (прегледај) Годишна програма за работа на училиштето, 2019-20 г.

Извештај за извршена самоевалуација за учебните 2017/18 и 2018/19 година (прегледај) Извештај за извршена самоевалуација за учебните 2017/18 и 2018/19 година

Извештај од интегрална евалуација, 2017 година (прегледај) Извештај од интегрална евалуација, 2017 година

Извештај од натпревари (прегледај) Извештај од натпревари

Извештај од реализирани екскурзии (прегледај) Извештај од реализирани екскурзии

Кодекс на однесување (прегледај) Кодекс на однесување

Куќен ред на училиштето (прегледај) Куќен ред на училиштето

Годишен извештај за работа, 2018-19 г. (прегледај) Годишен извештај за работа, 2017-18 г.

Програма за изведување екскурзии (прегледај) Програма за изведување екскурзии

Завршни сметки за 2018 година (прегледај) Завршни сметки за 2018 година

Годишна програма за работа на училиштето, 2017-18 г. (прегледај) Годишна програма за работа на училиштето, 2017-18 г.

Годишна програма за работа на училиштето, 2018-19 г. (прегледај) Годишна програма за работа на училиштето, 2018-19 г.

Годишен извештај за работа, 2017-18 г. (прегледај) Годишен извештај за работа, 2017-18 г.

Полугодишен извештај за работа, 2018-19 г. (прегледај) Полугодишен извештај за работа, 2018-19 г.

Завршна сметка за 2017 година (прегледај) Завршна сметка за 2017 година

Одлука за прием на наставници-учебна 2017/2018 година (прегледај) Одлука за прием на наставници учебна-2017/18 година

Баланс на приходи и расходи 2016-17 година (прегледај) Баланс на приходи и расходи

Годишен план за јавни набавки 2015/16 (симни на линкот) Годишен план

Информатор за ученици и родители 2015/16 (симни на линкот) Информатор

Информатор за прилагодување на првачиња (симни на линкот) Информатор за првооделенци

Годишна програма за учебна 2016-17 година (прегледај на линкот) Годишна програма

Извештај од самоевалуација (прегледај на линкот) Извештај од самоевалуација 2016 година

Одлука за користење на спортска сала (прегледај на линкот) Одлука за користење на спортската сала

Анализи со помош на дијаграми (прегледај на линкот) Анализи со помош на дијаграми