Училишен весник

Училишен весник "Виножито" бр.1 Виножито бр.1

Училишен весник "Виножито" бр.2 Виножито бр.2

Училишен весник "Виножито" бр.4 Виножито бр.4

Поважни документи

Завршна сметка за 2017 година (прегледај) Завршна сметка за 2017 година

Одлука за прием на наставници-учебна 2017/2018 година (прегледај) Одлука за прием на наставници учебна-2017/18 година

Баланс на приходи и расходи 2016-17 година (прегледај) Баланс на приходи и расходи

Годишен план за јавни набавки 2015/16 (симни на линкот) Годишен план

Информатор за ученици и родители 2015/16 (симни на линкот) Информатор

Информатор за прилагодување на првачиња (симни на линкот) Информатор за првооделенци

Годишна програма за учебна 2016-17 година (прегледај на линкот) Годишна програма

Извештај од самоевалуација (прегледај на линкот) Извештај од самоевалуација 2016 година

Одлука за користење на спортска сала (прегледај на линкот) Одлука за користење на спортската сала

Анализи со помош на дијаграми (прегледај на линкот) Анализи со помош на дијаграми