Структура на училиштето

Училиштето има повеќе структури кои се носители на воспитно – образовната дејност:
Училишниот одбор се состои од 9 члена и тоа: тројца претставници од воспитно-образовниот кадар, тројца од совет на родители, двајца од локална самоуправа и еден претставник од МОН.
Советот на родители го сочинуваат тројцата претставници на одборот на родители од секоја паралелка (и подрачните).
Наставничкиот совет се состои од 16 наставници чие матично училиште е нашето и уште 6 наставници чии матични училишта се другите училишта од општината.
Стручни активи во нашето училиште има два, еден на одделенска настава и еден од предметна настава и истите работат на разрешување на најразлични актуелни стручни проблеми и прашања.
Одделенски совети исто така има два, по еден за одделенска и предметна настава, на кои се разгледуваат состојбите, се донесуваат предлози и се доставуваат до наставнички совет.
Ученичката заедница ја сочинуваат претставници од одделенските ученички раководства од VI-IX одделение.

Членови на училиштен одбор Кристина Петкова-наставник
Мирјана Лешева-педагог
Маја Танова-наставник
Митра Дичева-родител
Петар Петрушев-родител
Виктор Цветановиќ-родител
Стојна Аевска-локална самоуправа
Илија Николовски-локална самоуправа
Членови на совет на родители Елисавета Трајкова, Ивана Донева, Љубица Ивановска, Виолета Манчевска,
Зорица Василевска,Зорица Динова, Петар Петрушев, Виктор Цветановиќ,
Катерина Николовска, Лидија Караиванова, Мара Ристова, Тереза Малева,
Митра Дичева, Мери Аевска, Катерина Николовска, Тодорка Николова,
Ирена Минчева, Драги Биновски, Ване Иванов, Митра Ѓоровска,
Мери Ристовска, Петар Динов, Костадин Андонов.
Стручни активи Стручен актив на одделенска настава
Стручен актив на предметна настава
Одделенски совет Одделенски совет на одделенска настава-8
Одделенски совет на предметна настава–13
Членови на ученичка заедница 12
Членови на еко одбор 30

Наставен кадар

Наставниот кадар во нашето училиште е составен од амбициозни, посветени и истрајни просветни работници кои даваат се од себе секој ученик да го постигне максимално можното ниво како би се развиле во среќни, трудољубиви, љубопитни и успешни млади луѓе. Во реализација на оваа цел учествуваат и директорот, педагогот, административниот работник, техничка служба, дефектологот и пошироката околина.


Вид на вработен Вкупно
Вкупно вработени 26
Наставен кадар 16
Стручни соработници 1
Директор 1
Административни работници 1
Техничка служба 7