Проекти кои се реализираат во училиштето

Оваа учебна година во нашето училиште се реализираат проектите: Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем и Меѓуетничка интеграција во образованието, паралелно со училишните проектни активности.

Еко-училиште

Задачи Активности Штедење на водата во училиштето после замената на славините и казанчињата во тоалетите и приклучувањето на техничка вода Собирање стара хартија , пластични шишиња и нивно рециклирање Истражување за влијанието на новата делница од автопатот врз околината Ученичко родителски еко-пикник (здрава храна, игри без граници, однесување во природа) и др.
Реализатори Еко одбор Еко одбор Еко одбор Еко одбор

МИО

Како нова и посебна проектна активност е секако и проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Училиштето со кое соработуваме е училиштето во с. Калково.
Image Image Image Image Image Image

Останати проекти

Покрај погореспомнатите проекти, во нашето училиште се реализираат и голем број на часови и воннаставни активности во кои се опфатени:

  • примена на ИКТ во наставата,
  • Toolkid,
  • Програмата за образование за животни вештини,
  • Математика со размислување,
  • Формативно и сумативно оценување,
  • Водење на Е-дневник во наставата,
  • Користење на информационен систем за управување со образованието (ЕСАРУ),
  • Edubuntu во наставата,
  • Intel class во одделенска настава,
  • G- compris во одделенска настава.